Innspill vedrørende Storhaugen Panorama

I forbindelse av behandling av sak om utbyggingen av Storhaugen Panorama har styret Kristiansund Fjellklubb levert følgende innspill:

 


INNSPILL VEDR. R-296 STORHAUGEN PANORAMA, DETALJREGULERING 
–BEHANDLING AV PLANINITIATIV

Kristiansund Fjellklubb stiller seg med dette bak rådmannens tilrådning om at planinitiativet for Storhaugen panorama stoppes.
FRIOMRÅDE OG REGULERING
For mange sentrumsboere er de store, varierte og sentrumsnære friområdene en av de viktigste kvalitetene Kristiansund har å by på. Friområdene er tilgjengelige for alle, uavhengig av bil eller annen motorisert transport. Denne kvaliteten i sin kortreisthet og omfang er til dels unik for Kristiansund, men den er ikke en selvfølge. Den er et resultat av bevisst vern og regulering gjennom mange år.

Kristiansund Fjellklubb stiller spørsmål ved at Kristiansund kommune i 2017 ga opsjon på salg og utvikling av friområdene på Storhaugen/ Storhammeren i første omgang, dog det ikke ble gitt noen garantier for videre prosess rundt utvikling av området. Politikerne trakka litt skeivt i 2017, men det er ikke en selvfølge da at ankelen må knekkes helt av i 2018. I vedtaket fra 2017 er det full åpning for at politikerne i 2018 kan stoppe raseringa av friområdet Storhammeren og utbygginga av Storhaugen Panorama.

I rådmannens saksframlegg er tilrådninga om å stoppe planinitiativet godt utredet og begrunnet. På lik linje med vedtaket kan vi ikke forstå at den samfunnsmessige eller allmenne nytten av 35 nye leiligheter er så stor at en skal gå bort fra tidligere retningslinjer om å ikke tillate utvikling på friområder. Det er rikelig med boliger på markedet. Panoramautsikt for 35 familier ansees av oss ikkesom et samfunnsmessig argument for å la allment tilgjengelige friområder gå til spille.  

Ønsker en fortetting i sentrum må en samtidig sørge for at allment tilgjengelige kvaliteter i området ivaretas og utvikles, og videre innbyr til økt bosetting. Bokvalitet er mer enn parkeringskjeller og utsikt over Bremsnesfjorden fra spisestua.

STORHAMMEREN KLATREFELT
Frank Brandstad skriver i sitt brev til bystyret, 15.06.2018:Det vises også til referatet fra oppstartsmøte med administrasjonen, hvor leder for klatreklubben bekrefter, at område pr. i dag er lite brukt.Lederen av Kristiansund Fjellklubb var ikke tilstede på dette møtet, og han har heller aldri uttalt at feltet er lite brukt. Det er lite tillitsvekkende at initiativtaker produserer sine egne uttalelser på andres vegne for å gagne egen sak. Utover dette har lederen i klubben, Stig Kanestrøm, sagt seg inhabil i denne saken, pga. sin stilling i FG Eiendom.  

Storhammeren (navnet på klatreveggen på Storhaugen) er et av de første klatrefeltene etablert og tatt i bruk i Kristiansund, seint på 50-tallet/tidlig 60-tall. Feltet blir brukt nå, som da: sporfri ferdsel på naturlige sikringer (feltet er ikke boltet med unntak av et rapellanker på toppen av hammeren) og blir brukt som treningsfelt for fjellklatring. De siste årene er det også etablert bulder på Storhammeren.

En annen viktig kvalitet ved Storhammeren som klatrefelt er at det er tilgjengelig uten bil. Det finnes andre klatrefelt nær sentrum, men dette er i stor grad kortere vegger med bolter. Forsvinner Storhammeren må en oppsøke Freikollen for å finne lignende klatring på naturlige sikringer.

Det stemmer som beskrevet i rådmannens saksframlegg; Storhammeren er ikke et typisk nybegynnerfelt. Barn eller nybegynnere vil dra hit i følge med litt mer erfarne klatrere. Samtidig finnes det lette ruter på veggen, så i det øyeblikket en er komfortabel med å sette egne sikringer er feltet tilgjengelig også for de som ikke har lang fartstid, og Storhammeren er et godt egnet felt for trening på naturlige sikringer.

Vi vil også i denne sammenheng legge til at skal alle klatreveggene tilpasses de minste og de ferskeste vil klatresporten i Kristiansund dø ut. Et sterkt klatrermiljø krever også de mer erfarne klatrerne, for å drive rekruttering og opplæring av de nye og yngre. 

Forsvinner Storhammeren forsvinner en viktig del av klubbens historie og arv, og et ypperlig treningsfelt for de eventyrlystne – ferske som erfarne.Styret
Kristiansund Fjellklubb